Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi H : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
u[^gmprks]t is:0dttv*
uotojuuot is:1vtt0*
uotoiuot is:0xtt0*
uotojamuot is:1dtt0*
uotojatuot is:2dtt0*
uotojituot is:2dttp*
uotojūtuot is:0xtta*
itjueit is:1vtt0*
itjeit is:0xtt0*
itjameit is:1dtt0*
itjoteit is:2dtt0*
itjiteit is:2dttp*
itjūteit is:0xtta*
ētejuēt is:1vtt0*
ētejēt is:0xtt0*
ētejamēt is:1dtt0*
ētejotēt is:2dtt0*
ētejitēt is:2dttp*
ētejūtēt is:0xtta*
gtdzu[^eēi]gt is:1vtt0*
gtdz[^eēi]gt is:0xtt0*
gtdzam[^eēi]gt is:1dtt0*
gtdzat[^eēi]gt is:2dtt0*
gtdzit[^eēi]gt is:2dttp*
gtdzūt[^eēi]gt is:0xtta*
ttu[^eēi]gt is:0dttv*
egtadzu[e]gt is:1vtt0*
gtdz[eē]gt is:2vtt0*
egtadz[e]gt is:3xtt0*
egtadzam[e]gt is:1dtt0*
egtadzat[e]gt is:2dtt0*
egtadzit[e]gt is:2dttp*
egtagtu[e]gt is:0dttv*
egtadzūt[e]gt is:0xtta*
ēgtāgu[ē]gt is:1vtt0*
ēgtāg[ē]gt is:3xtt0*
ēgtāgam[ē]gt is:2dtt0*
ēgtāgat[ē]gt is:2dtt0*
ēgtiedzit[ē]gt is:2dttp*
ēgtāgtu[ē]gt is:0dttv*
ēgtāgūt[ē]gt is:0xtta*
igtīgu[i]gt is:1vtt0*
igtīdz[i]gt is:2vtt0*
igtīgam[i]gt is:1dtt0*
igtīgat[i]gt is:2dtt0*
igtīdzit[i]gt is:2dttp*
igtygtu[i]gt is:0dttv*
igtīgūt[i]gt is:0xtta*
ītejuīt is:1vtt0*
ītejīt is:0xtt0*
ītejamīt is:1dtt0*
ītejatīt is:2dtt0*
ītejitīt is:2dttp*
ītītuīt is:0dttv*
ītejūtīt is:0xtta*
imtymstuimt is:1vtt0*
imtymstiimt is:2vtt0*
imtymstimt is:3xtt0*
imtymstamimt is:1dtt0*
imtymstatimt is:2dtt0*
imtymstitimt is:2dttp*
imtymtuimt is:0dttv*
imtymstūtimt is:0xtta*
eptapuept is:1vtt0*
eptepept is:2vtt0*
eptapept is:3xtt0*
eptapamept is:1dtt0*
eptapatept is:2dtt0*
eptepitept is:2dttp*
eptaptuept is:0dttv*
eptapūtept is:0xtta*
ērteruērt is:1vtt0*
ērterērt is:0xtt0*
ērteramērt is:1dtt0*
ērteratērt is:2dtt0*
ērteritērt is:2dttp*
ērtārtuērt is:0dttv*
ērterūtērt is:0xtta*
irtyrstuirt is:1vtt0*
irtyrstiirt is:2vtt0*
irtyrstirt is:3xtt0*
irtyrstamirt is:1dtt0*
irtyrstatirt is:2dtt0*
irtyrstitirt is:2dttp*
irtyrtuirt is:0dttv*
irtyrstūtirt is:0xtta*
ūrturuūrt is:1vtt0*
ūrturūrt is:0xtt0*
ūrturamūrt is:1dtt0*
ūrturatūrt is:2dtt0*
ūrturitūrt is:2dttp*
ūrtūrtuūrt is:0dttv*
ūrturūtūrt is:0xtta*
ktcu[^ēiļr]kt is:1vtt0*
ktc[^ēiļr]kt is:0xtt0*
ktcam[^ēiļr]kt is:1dtt0*
ktcat[^ēiļr]kt is:2dtt0*
ktcit[^ēiļr]kt is:2dttp*
ktktu[^ēiļr]kt is:0dttv*
ktcūt[^ēiļr]kt is:0xtta*
iļktalkuiļkt is:1vtt0*
iļkteļciļkt is:2vtt0*
iļktalkiļkt is:3xtt0*
iļktalkamiļkt is:1dtt0*
iļktalkatiļkt is:2dtt0*
iļkteļcitiļkt is:2dttp*
iļktylktuiļkt is:0dttv*
iļktalkūtiļkt is:0xtta*
ēktācuēkt is:1vtt0*
ktcēkt is:2vtt0*
ēktācēkt is:3xtt0*
ēktācamēkt is:1dtt0*
ēktācatēkt is:2dtt0*
ēktiecitēkt is:2dttp*
ēktāktuēkt is:0dttv*
ēktācūtēkt is:0xtta*
arktorkstuarkt is:1vtt0*
arktorkstiarkt is:2vtt0*
arktorkstarkt is:3xtt0*
arktorkstamarkt is:1dtt0*
arktorkstatarkt is:2dtt0*
arktorkstitarkt is:2dttp*
arktorktuarkt is:0dttv*
arktorkstūtarkt is:0xtta*
ikteiku[t]ikt is:1vtt0*
ikteic[t]ikt is:2vtt0*
ikteik[t]ikt is:3xtt0*
ikteikam[t]ikt is:1dtt0*
ikteikat[t]ikt is:2dtt0*
ikteicit[t]ikt is:2dttp*
iktyktu[lt]ikt is:0dttv*
ikteikūt[t]ikt is:0xtta*
iktīku[l]ikt is:1vtt0*
iktīc[l]ikt is:2vtt0*
iktīk[l]ikt is:3xtt0*
iktīkam[l]ikt is:1dtt0*
iktīkat[l]ikt is:2dtt0*
ktcit[l]ikt is:2dttp*
iktīkūt[l]ikt is:0xtta*
astūdu[r]ast is:1vtt0*
astūdi[r]ast is:2vtt0*
astūd[r]ast is:3xtt0*
astūdam[r]ast is:1dtt0*
astūdat[r]ast is:2dtt0*
astūdit[r]ast is:2dttp*
astostu[r]ast is:0dttv*
astudūt[r]ast is:0xtta*
estasu[n]est is:1vtt0*
t[n]est is:2vtt0*
estas[n]est is:3xtt0*
estasam[n]est is:1dtt0*
estasat[n]est is:2dtt0*
tit[n]est is:2dttp*
estastu[nmv]est is:0dttv*
estasūt[n]est is:0xtta*
estatu[m]est is:1vtt0*
stt[m]est is:2vtt0*
estat[m]est is:3xtt0*
estatam[m]est is:1dtt0*
estatat[m]est is:2dtt0*
sttit[m]est is:2dttp*
estatūt[m]est is:0xtta*
estadu[v]est is:1vtt0*
std[v]est is:2vtt0*
estad[v]est is:3xtt0*
estadam[v]est is:1dtt0*
estadat[v]est is:2dtt0*
stdit[v]est is:2dttp*
estadūt[v]est is:0xtta*
istytu[s]ist is:1vtt0*
stt[s]ist is:2vtt0*
istyt[s]ist is:3xtt0*
istytam[s]ist is:1dtt0*
istytat[s]ist is:2dtt0*
sttit[s]ist is:2dttp*
istystu[sr]ist is:0dttv*
istytūt[s]ist is:0xtta*
istīnu[b]rist is:1vtt0*
istīni[b]rist is:2vtt0*
istīn[b]rist is:3xtt0*
istīnam[b]rist is:1dtt0*
istīnat[b]rist is:2dtt0*
istīnit[b]rist is:2dttp*
istīnūt[b]rist is:0xtta*
isteitu[k]rist is:1vtt0*
isteit[k]rist is:0xtt0*
isteitam[k]rist is:1dtt0*
isteitat[k]rist is:2dtt0*
isteitit[k]rist is:2dtt0*
isteitūt[k]rist is:0xtta*
ztžuzt is:1vtt0*
tzt is:2vtt0*
ztžzt is:3xtt0*
ztžamzt is:1dtt0*
ztžatzt is:2dtt0*
titzt is:2dttp*
ztžūtzt is:0xtta*

197 nūsacejumi