Karūgi i afiksi

Lūcēt vuordu

Vuords/karūgi    

Vysi karūgi

- = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F f G g H h I i Y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t W w x Z

Karūgi: Kotrs karūgs satur lykumus, kas nūsoka vuordam dalīkamūs prefiksus i sufiksus. Kod šū lykumu nūsacejumi pīzapyldās, lauka nūgrīzt saturs teik aizvītuots ar lauka dalikt saturu. >Nūsacejumi: burts(-i) kvadratīkovuos [ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri satur kvadratīkovuos asūšū(s) burtu(s). [^ ] - nūsacejums izapildēs vysim vuordim, kuri nesatur kvadratīkovuos asūšū(s) simbolu(s). Simbols . nūzeimei, ka nūsacejumu apmīrynuos jebkurs burts.


Karūgi I : sufikss -- kombineišona atļauta

nūgrīztdalikt/karūginūsacejumsmorfologejadict.
ueit is:0dttv*
eitu[^cdlnrst]eit is:1vtt0*
eiti[^cdlnrst]eit is:2vtt0*
eita[^cdlnrst]eit is:3xtt0*
eitom[^cdlnrst]eit is:1dtt0*
eitot[^cdlnrst]eit is:2dtt0*
eitit[^cdlnrst]eit is:2dttp*
eitūt[^cdlnrst]eit is:0xtta*
aseitosuaseit is:1vtt0*
aseitosiaseit is:2vtt0*
aseitosaaseit is:3xtt0*
aseitosomaseit is:1dtt0*
aseitosotaseit is:2dtt0*
aseitositaseit is:2dttp*
aseitosūtaseit is:0xtta*
eitu[^a]seit is:1vtt0*
eiti[^a]seit is:2vtt0*
eita[^a]seit is:3xtt0*
eitom[^a]seit is:1dtt0*
eitot[^a]seit is:2dtt0*
eitit[^a]seit is:2dttp*
eitūt[^a]seit is:0xtta*
ceitku[^a]ceit is:1vtt0*
ceitki[^a]ceit is:2vtt0*
ceitka[^a]ceit is:3xtt0*
ceitkom[^a]ceit is:1dtt0*
ceitkot[^a]ceit is:2dtt0*
ceitkit[^a]ceit is:2dttp*
ceitkūt[^a]ceit is:0xtta*
aceitokuaceit is:1vtt0*
aceitokiaceit is:2vtt0*
aceitokaaceit is:3xtt0*
aceitokomaceit is:1dtt0*
aceitokotaceit is:2dtt0*
aceitokitaceit is:2dttp*
aceitokūtaceit is:0xtta*
adeitoduadeit is:1vtt0*
adeitodiadeit is:2vtt0*
adeitodaadeit is:3xtt0*
adeitodomadeit is:1dtt0*
adeitodotadeit is:2dtt0*
adeitoditadeit is:2dttp*
adeitodūtadeit is:0xtta*
ardeitorduardeit is:1vtt0*
ardeitordiardeit is:2vtt0*
ardeitordaardeit is:3xtt0*
ardeitordomardeit is:1dtt0*
ardeitordotardeit is:2dtt0*
ardeitorditardeit is:2dttp*
ardeitordūtardeit is:0xtta*
irdeityrduirdeit is:1vtt0*
irdeityrdiirdeit is:2vtt0*
irdeityrdairdeit is:3xtt0*
irdeityrdomirdeit is:1dtt0*
irdeityrdotirdeit is:2dtt0*
irdeityrditirdeit is:2dttp*
irdeityrdūtirdeit is:0xtta*
eitu[^ai]rdeit is:1vtt0*
eiti[^ai]rdeit is:2vtt0*
eita[^ai]rdeit is:3xtt0*
eitom[^ai]rdeit is:1dtt0*
eitot[^ai]rdeit is:2dtt0*
eitit[^ai]rdeit is:2dttp*
eitūt[^ai]rdeit is:0xtta*
aļdeitolduaļdeit is:1vtt0*
aļdeitoldiaļdeit is:2vtt0*
aļdeitoldaaļdeit is:3xtt0*
aļdeitoldomaļdeit is:1dtt0*
aļdeitoldotaļdeit is:2dtt0*
aļdeitolditaļdeit is:2dttp*
aļdeitoldūtaļdeit is:0xtta*
iļdeitylduiļdeit is:1vtt0*
iļdeityldiiļdeit is:2vtt0*
iļdeityldaiļdeit is:3xtt0*
iļdeityldomiļdeit is:1dtt0*
iļdeityldotiļdeit is:2dtt0*
iļdeitylditiļdeit is:2dttp*
iļdeityldūtiļdeit is:0xtta*
ļdeitldu[^ai]ļdeit is:1vtt0*
ļdeitldi[^ai]ļdeit is:2vtt0*
ļdeitlda[^ai]ļdeit is:3xtt0*
ļdeitldom[^ai]ļdeit is:1dtt0*
ļdeitldot[^ai]ļdeit is:2dtt0*
ļdeitldit[^ai]ļdeit is:2dttp*
ļdeitldūt[^ai]ļdeit is:0xtta*
eitu[iou]deit is:1vtt0*
eiti[iou]deit is:2vtt0*
eita[iou]deit is:3xtt0*
eitom[iou]deit is:1dtt0*
eitot[iou]deit is:2dtt0*
eitit[iou]deit is:2dttp*
eitūt[iou]deit is:0xtta*
eitu[^as][nt]eit is:1vtt0*
eiti[^as][nt]eit is:2vtt0*
eita[^as][nt]eit is:3xtt0*
eitom[^as][nt]eit is:1dtt0*
eitot[^as][nt]eit is:2dtt0*
eitit[^as][nt]eit is:2dttp*
eitūt[^as][nt]eit is:0xtta*
aneitonuaneit is:1vtt0*
aneitonianeit is:2vtt0*
aneitonaaneit is:3xtt0*
aneitonomaneit is:1dtt0*
aneitonotaneit is:2dtt0*
aneitonitaneit is:2dttp*
aneitonūtaneit is:0xtta*
aleitolualeit is:1vtt0*
aleitolialeit is:2vtt0*
aleitolaaleit is:3xtt0*
aleitolomaleit is:1dtt0*
aleitolotaleit is:2dtt0*
aleitolitaleit is:2dttp*
aleitolūtaleit is:0xtta*
areitoruareit is:1vtt0*
areitoriareit is:2vtt0*
areitoraareit is:3xtt0*
areitoromareit is:1dtt0*
areitorotareit is:2dtt0*
areitoritareit is:2dttp*
areitorūtareit is:0xtta*
ateitotuateit is:1vtt0*
ateitotiateit is:2vtt0*
ateitotaateit is:3xtt0*
ateitotomateit is:1dtt0*
ateitototateit is:2dtt0*
ateitotitateit is:2dttp*
ateitotūtateit is:0xtta*
aksteitokstuaksteit is:1vtt0*
aksteitokstiaksteit is:2vtt0*
aksteitokstaaksteit is:3xtt0*
aksteitokstomaksteit is:1dtt0*
aksteitokstotaksteit is:2dtt0*
aksteitokstitaksteit is:2dttp*
aksteitokstūtaksteit is:0xtta*
aļsteitolstuaļsteit is:1vtt0*
aļsteitolstiaļsteit is:2vtt0*
aļsteitolstaaļsteit is:3xtt0*
aļsteitolstomaļsteit is:1dtt0*
aļsteitolstotaļsteit is:2dtt0*
aļsteitolstitaļsteit is:2dttp*
aļsteitolstūtaļsteit is:0xtta*
eitu[^kļ]steit is:1vtt0*
eiti[^kļ]steit is:2vtt0*
eita[^kļ]steit is:3xtt0*
eitom[^kļ]steit is:1dtt0*
eitot[^kļ]steit is:2dtt0*
eitit[^kļ]steit is:2dttp*
eitūt[^kļ]steit is:0xtta*
ibētybuibēt is:1vtt0*
ētiibēt is:2vtt0*
ibētybibēt is:3xtt0*
ētimibēt is:1dtt0*
ētitibēt is:2dtt0*
ibētybātuibēt is:0dttv*
ibētybūtibēt is:0xtta*
icētycuicēt is:1vtt0*
ētiicēt is:2vtt0*
ēticēt is:3xtt0*
ētimicēt is:1dtt0*
ētiticēt is:2dtt0*
icētycātuicēt is:0dttv*
icētycūticēt is:0xtta*
ēdētiežuēdēt is:1vtt0*
ēdētiediēdēt is:2vtt0*
ētēdēt is:3xtt0*
ētimēdēt is:1dtt0*
ētitēdēt is:2dtt0*
ēdētādātuēdēt is:0dttv*
ēdētiežūtēdēt is:0xtta*
edzētadzuedzēt is:1vtt0*
ētiedzēt is:2vtt0*
ētedzēt is:3xtt0*
ētimedzēt is:1dtt0*
ētitedzēt is:2dtt0*
edzētadzātuedzēt is:0dttv*
edzētadzūtedzēt is:0xtta*
lētļulēt is:1vtt0*
lētilēt is:2vtt0*
ētļlēt is:3xtt0*
ētimlēt is:1dtt0*
ētitlēt is:2dtt0*
ētātulēt is:0dttv*
lētļūtlēt is:0xtta*
inētynuinēt is:1vtt0*
inētiinēt is:2vtt0*
ētinēt is:3xtt0*
ētiminēt is:1dtt0*
ētitinēt is:2dtt0*
inētynātuinēt is:0dttv*
inētynūtinēt is:0xtta*
duotžuduot is:1vtt0*
uotiduot is:2vtt0*
uotduot is:3xtt0*
duotžomduot is:1dtt0*
duotžotduot is:2dtt0*
uotitduot is:2dttp*
uduot is:0dttv*
uotūtduot is:0xtta*
uotunuot is:1vtt0*
uotinuot is:2vtt0*
uotanuot is:3xtt0*
uotomnuot is:1dtt0*
uototnuot is:2dtt0*
uotitnuot is:2dttp*
unuot is:0dttv*
uotūtnuot is:0xtta*

206 nūsacejumi