Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi e : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
ktcoskt is:1vpa0*
ktcieskt is:2vpa0*
ktcāskt is:3xpa0*
ktcāmieskt is:1dpa0*
ktcātieskt is:2dpa0*
gtdzosgt is:1vpa0*
gtdziesgt is:2vpa0*
gtdzāsgt is:3xpa0*
gtdzāmiesgt is:1dpa0*
gtdzātiesgt is:2dpa0*
eltēloselt is:1vpa0*
eltēlieselt is:2vpa0*
eltēlāselt is:3xpa0*
eltēlāmieselt is:1dpa0*
eltēlātieselt is:2dpa0*
emtēmosemt is:1vpa0*
emtēmiesemt is:2vpa0*
emtēmāsemt is:3xpa0*
emtēmāmiesemt is:1dpa0*
emtēmātiesemt is:2dpa0*
iltīlosilt is:1vpa0*
iltīliesilt is:2vpa0*
iltīlāsilt is:3xpa0*
iltīlāmiesilt is:1dpa0*
iltīlātiesilt is:2dpa0*
ultūlosult is:1vpa0*
ultūliesult is:2vpa0*
ultūlāsult is:3xpa0*
ultūlāmiesult is:1dpa0*
ultūlātiesult is:2dpa0*
umtūmosumt is:1vpa0*
umtūmiesumt is:2vpa0*
umtūmāsumt is:3xpa0*
umtūmāmiesumt is:1dpa0*
umtūmātiesumt is:2dpa0*
ūtuvos[^b]ūt is:1vpa0*
ūtuvies[^b]ūt is:2vpa0*
ūtuvās[^b]ūt is:3xpa0*
ūtuvāmies[^b]ūt is:1dpa0*
ūtuvāties[^b]ūt is:2dpa0*
artārosart is:1vpa0*
artāriesart is:2vpa0*
artārāsart is:3xpa0*
artārāmiesart is:1dpa0*
artārātiesart is:2dpa0*
urtūrosurt is:1vpa0*
urtūriesurt is:2vpa0*
urtūrāsurt is:3xpa0*
urtūrāmiesurt is:1dpa0*
urtūrātiesurt is:2dpa0*
irtirosirt is:1vpa0*
irtiriesirt is:2vpa0*
irtirāsirt is:3xpa0*
irtirāmiesirt is:1dpa0*
irtirātiesirt is:2dpa0*
ertērosert is:1vpa0*
ertēriesert is:2vpa0*
ertērāsert is:3xpa0*
ertērāmiesert is:1dpa0*
ertērātiesert is:2dpa0*
otevosot is:1vpa0*
oteviesot is:2vpa0*
otevāsot is:3xpa0*
otevāmiesot is:1dpa0*
otevātiesot is:2dpa0*
autāvosaut is:1vpa0*
autāviesaut is:2vpa0*
autāvāsaut is:3xpa0*
autāvāmiesaut is:1dpa0*
autāvātiesaut is:2dpa0*
ietējosiet is:1vpa0*
ietējiesiet is:2vpa0*
ietējāsiet is:3xpa0*
ietējāmiesiet is:1dpa0*
ietējātiesiet is:2dpa0*
ītinosīt is:1vpa0*
ītiniesīt is:2vpa0*
ītināsīt is:3xpa0*
ītināmiesīt is:1dpa0*
ītinātiesīt is:2dpa0*
stdos[^aeiīuūlrmn]st is:1vpa0*
stdies[^aeiīuūlrmn]st is:2vpa0*
stdās[^aeiīuūlrmn]st is:3xpa0*
stdāmies[^aeiīuūlrmn]st is:1dpa0*
stdāties[^aeiīuūlrmn]st is:2dpa0*
stdos[^p][r]ast is:1vpa0*
stdies[^p][r]ast is:2vpa0*
stdās[^p][r]ast is:3xpa0*
stdāmies[^p][r]ast is:1dpa0*
stdāties[^p][r]ast is:2dpa0*
sttos[p]rast is:1vpa0*
stties[p]rast is:2vpa0*
sttās[p]rast is:3xpa0*
sttāmies[p]rast is:1dpa0*
sttāties[p]rast is:2dpa0*
sttos[c]iest is:1vpa0*
stties[c]iest is:2vpa0*
sttās[c]iest is:3xpa0*
sttāmies[c]iest is:1dpa0*
sttāties[c]iest is:2dpa0*
stdos[^a]lst is:1vpa0*
stdies[^a]lst is:2vpa0*
stdās[^a]lst is:3xpa0*
stdāmies[^a]lst is:1dpa0*
stdāties[^a]lst is:2dpa0*
sttos[a]lst is:1vpa0*
stties[a]lst is:2vpa0*
sttās[a]lst is:3xpa0*
sttāmies[a]lst is:1dpa0*
sttāties[a]lst is:2dpa0*
sttos[lm]est is:1vpa0*
stties[lm]est is:2vpa0*
sttās[lm]est is:3xpa0*
sttāmies[lm]est is:1dpa0*
sttāties[lm]est is:2dpa0*
stdos[^c][^lm]est is:1vpa0*
stdies[^c][^lm]est is:2vpa0*
stdās[^c][^lm]est is:3xpa0*
stdāmies[^c][^lm]est is:1dpa0*
stdāties[^c][^lm]est is:2dpa0*
sttos[^aģr]ist is:1vpa0*
stties[^aģr]ist is:2vpa0*
sttās[^aģr]ist is:3xpa0*
sttāmies[^aģr]ist is:1dpa0*
sttāties[^aģr]ist is:2dpa0*
stdos[ģ]ist is:1vpa0*
stdies[ģ]ist is:2vpa0*
stdās[ģ]ist is:3xpa0*
stdāmies[ģ]ist is:1dpa0*
stdāties[ģ]ist is:2dpa0*
stdos[^k]rist is:1vpa0*
stdies[^k]rist is:2vpa0*
stdās[^k]rist is:3xpa0*
stdāmies[^k]rist is:1dpa0*
stdāties[^k]rist is:2dpa0*
sttos[k]rist is:1vpa0*
stties[k]rist is:2vpa0*
sttās[k]rist is:3xpa0*
sttāmies[k]rist is:1dpa0*
sttāties[k]rist is:2dpa0*
sttos[^l]aist is:1vpa0*
stties[^l]aist is:2vpa0*
sttās[^l]aist is:3xpa0*
sttāmies[^l]aist is:1dpa0*
sttāties[^l]aist is:2dpa0*
stdos[l]aist is:1vpa0*
stdies[l]aist is:2vpa0*
stdās[l]aist is:3xpa0*
stdāmies[l]aist is:1dpa0*
stdāties[l]aist is:2dpa0*
stdos[^v]īst is:1vpa0*
stdies[^v]īst is:2vpa0*
stdās[^v]īst is:3xpa0*
stdāmies[^v]īst is:1dpa0*
stdāties[^v]īst is:2dpa0*
sttos[^s]vīst is:1vpa0*
stties[^s]vīst is:2vpa0*
sttās[^s]vīst is:3xpa0*
sttāmies[^s]vīst is:1dpa0*
sttāties[^s]vīst is:2dpa0*
stdos[s]vīst is:1vpa0*
stdies[s]vīst is:2vpa0*
stdās[s]vīst is:3xpa0*
stdāmies[s]vīst is:1dpa0*
stdāties[s]vīst is:2dpa0*
stdos[^ajsš]ust is:1vpa0*
stdies[^ajsš]ust is:2vpa0*
stdās[^ajsš]ust is:3xpa0*
stdāmies[^ajsš]ust is:1dpa0*
stdāties[^ajsš]ust is:2dpa0*
sttos[jsš]ust is:1vpa0*
stties[jsš]ust is:2vpa0*
sttās[jsš]ust is:3xpa0*
sttāmies[jsš]ust is:1dpa0*
sttāties[jsš]ust is:2dpa0*
stdos[^j]aust is:1vpa0*
stdies[^j]aust is:2vpa0*
stdās[^j]aust is:3xpa0*
stdāmies[^j]aust is:1dpa0*
stdāties[^j]aust is:2dpa0*
sttos[j]aust is:1vpa0*
stties[j]aust is:2vpa0*
sttās[j]aust is:3xpa0*
sttāmies[j]aust is:1dpa0*
sttāties[j]aust is:2dpa0*
stdos[^p]ūst is:1vpa0*
stdies[^p]ūst is:2vpa0*
stdās[^p]ūst is:3xpa0*
stdāmies[^p]ūst is:1dpa0*
stdāties[^p]ūst is:2dpa0*
sttos[p]ūst is:1vpa0*
stties[p]ūst is:2vpa0*
sttās[p]ūst is:3xpa0*
sttāmies[p]ūst is:1dpa0*
sttāties[p]ūst is:2dpa0*
sttosnst is:1vpa0*
sttiesnst is:2vpa0*
sttāsnst is:3xpa0*
sttāmiesnst is:1dpa0*
sttātiesnst is:2dpa0*
tos[^iāē]rst is:1vpa0*
ties[^iāē]rst is:2vpa0*
tās[^iāē]rst is:3xpa0*
tāmies[^iāē]rst is:1dpa0*
tāties[^iāē]rst is:2dpa0*
sttos[āē]rst is:1vpa0*
stties[āē]rst is:2vpa0*
sttās[āē]rst is:3xpa0*
sttāmies[āē]rst is:1dpa0*
sttāties[āē]rst is:2dpa0*
sttos[cv]irst is:1vpa0*
stties[cv]irst is:2vpa0*
sttās[cv]irst is:3xpa0*
sttāmies[cv]irst is:1dpa0*
sttāties[cv]irst is:2dpa0*
stdos[^i]mst is:1vpa0*
stdies[^i]mst is:2vpa0*
stdās[^i]mst is:3xpa0*
stdāmies[^i]mst is:1dpa0*
stdāties[^i]mst is:2dpa0*
sttos[i]mst is:1vpa0*
stties[i]mst is:2vpa0*
sttās[i]mst is:3xpa0*
sttāmies[i]mst is:1dpa0*
sttāties[i]mst is:2dpa0*

225 nosacījumi