Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi s : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
aāma is:is:dpd*
aāsa is:is:dpl*
asu[a]s is:is:dpg*
asām[a]s is:is:dpd*
asās[a]s is:is:dpl*
eu[^bcdlmnpstvz]e is:is:dpg*
eju[bmpv]e is:is:dpg*
ceču[c]e is:is:dpg*
dežu[d]e is:is:dpg*
leļu[^l]le is:is:dpg*
lleļļu[l]le is:is:dpg*
neņu[^lsz][n]e is:is:dpg*
lneļņu[l]ne is:is:dpg*
snešņu[s]ne is:is:dpg*
znežņu[z]ne is:is:dpg*
sešu[s]e is:is:dpg*
tešu[^s]te is:is:dpg*
tetu[^k]ste is:is:dpg*
stešu[k]ste is:is:dpg*
zežu[z]e is:is:dpg*
eēm[e] is:is:dpd*
eēs[e] is:is:dpl*
esu[^bcdlmnpstvz]es is:is:dpg*
esju[bmpv]es is:is:dpg*
cesču[c]es is:is:dpg*
desžu[d]es is:is:dpg*
lesļu[^l]les is:is:dpg*
llesļļu[l]les is:is:dpg*
nesņu[^sz][n]es is:is:dpg*
lnesļņu[l]nes is:is:dpg*
snesšņu[s]nes is:is:dpg*
znesžņu[z]nes is:is:dpg*
sesšu[s]es is:is:dpg*
tesšu[^s]tes is:is:dpg*
testu[^k]stes is:is:dpg*
stesšu[k]stes is:is:dpg*
zesžu[z]es is:is:dpg*
esēm[e]s is:is:dpd*
esēs[e]s is:is:dpl*
sis[^aeiu]s is:is:dpg*
su[^aeiudlntsvz]s is:is:dpg*
dsžu[d]s is:is:dpg*
lsļu[l]s is:is:dpg*
nsņu[^s]ns is:is:dpg*
snsšņu[s]ns is:is:dpg*
sju[v]s is:is:dpg*
zsžu[z]s is:is:dpg*
sīm[^aeiu]s is:is:dpd*
sīs[^aeiu]s is:is:dpl*
su[s]s is:is:dpg*
tsšu[^āīurs]ts is:is:dpd*
tstu[āīurs]ts is:is:dpg*
isu[^dlntsvz]is is:is:dpg*
disžu[d]is is:is:dpg*
lisļu[l]is is:is:dpg*
nisņu[^s]nis is:is:dpg*
snisšņu[s]nis is:is:dpg*
isju[v]is is:is:dpg*
zisžu[z]is is:is:dpg*
isīm[i]s is:is:dpd*
isīs[i]s is:is:dpl*
isu[s]is is:is:dpg*
tisšu[^āīurs]tis is:is:dpg*
tistu[āīurs]tis is:is:dpg*
usi[u]s is:is:dpn*
usiem[u]s is:is:dpd*
usos[u]s is:is:dpl*

67 nosacījumi